Huweliksdienste deur Stof
Nuttige inligting en riglyne oor die huwelik.
Inligtingstuk om jou te help om jou huweliksbevestiging te laat vlot:

Die wese van
die huwelik
Administratiewe
reelings
Huweliks
bedelings
Kostes
en uitgawes
Voorbereidings-
vorm.
Ander huweliks-
verwante vorms

Die wese van die huwelik.

Die huwelik is eerstens 'n instelling van God-drie enig self. Hy het in die tuin van Eden, die eerste huwelik self bevestig. So het Hy self die voorbeeld gestel van hoe huwelike gebind behoort te word.

Mettertyd het die die mens owerhede begin skep om dit wat Vader self begin het, te administreer. Een van die dinge wat hulle begin administreer het, was die staatkundige dokumentasie van huwelike. Dit moet duidelik gestel word dat hierdie stap nie die huwelik ontneem van sy Goddelike oorsprong nie. Die huwelik is en bly steeds eerstens 'n simbool van die samebinding van Skepper en skepsel. Daarom, moet die huwelik eerstens as instelling van Homself, geŽer word.

In vandag se samelewing word die staatkundige dokumentasie van 'n huwelik as norm gestel, veral met die oog op besigheidsbelange. Alhoewel opsioneel, is dit tog 'n goeie manier om sekere materiŽle sake makliker te maak tussen huwelikspare en in gesinne. Die gemeenskap het ook reeds so gewoond geraak daaraan dat 'n huwelik staatkundig gedokumenteer word, dat die wat dit nie nie doen nie, dikwels gestigmatiseer word.

Daarom dan hierdie kort inligtingstuk oor hoe om te werk te gaan om 'n Godgegewe huwelik, ook staatkundig korrek gedokumenteer te kry.

Om 'n huwelik staatkundig te wettig, moet 'n gelisensiŽerde huweliksbevestiger 'n register voltooi na die verifikasie van die bruidspaar se dokumentasie. Daarna, lei die bevestiger 'n voorgeskrewe prosedure, en hanteer daarna die registrasie van die huwelik op die staatsrekords.

Terug na
kieskaart

Terug na Stof se tuisblad
Terug na Stof se
bedieningsbladDie werftegnikus...

Administratiewe en tegniese vereistes vir 'n staatkundige huwelik.

Voordat die bevestiger die huweliksbevestiging kan doen, benodig hy inligting oor die bruidegom, die bruid en die getuies. Om dit makliker te maak, kan bruidspare wat kies dat Stof hulle huweliksbevestigings hanteer, die vorm waarop die inligting ingevul kan word, trek deur hier te klik. Die bruidspaar en die getuies kan dan die gevraagde inligting daar voorsien, en dit faks aan 0866459223. Hierdie volledig voltooide vorm moet minstens twee weke, voor die geskeduleerde datum, reeds gefaks wees sodat administratiewe verifikasies en voorbereidings getref kan word.

Tydens die afspraak voor die huwelikbevestiging, word die volgende dokumente verlang:
- Identiteitsdokumente van die bruidspaar
- Identiteitsdokumente van die getuies
- Indien die paar buite gemeenskap van goedere wil trou, die voorblad van 'n dokument deur die opsteller van die bedelingsdokument, waarop die notaris-stempel voorkom. Indien hierdie voorblad nie die aard van die bedeling omskryf nie, moet ook die deel van die ooreenkoms waarin dit omskryf word, voorsien word. Neem kennis dat voorhuwelikse kontrakte wat deur JVR prokureurs in Moreletta Park, of deur Groenewald Prokureurs in Lytelton opgestel is, nie aanvaar word nie.
Onderaan hierdie inligtingstuk, word inligting voorsien van bekwame regskenners wat kan handgee met die opstel van die voorhuwelikse kontrakte.
- Indien een of albei partye 'n wewenaar of weduwee is, die doodsertifikaat van die afgestorwe gade.
- Indien daar by een of albei partye vorige huwelike is wat deur 'n menslike hof ontbind is, die hofbevel met die hofstempel op.
- Indien die bruid tussen vyftien en een en twintig jaar oud is, 'n voltooide instemmingsvorm van haar ouers of voogde met die nodige instemming. Indien die bruidegom tussen agtien en een en twintig jaar oud is, word dieselfde vorm met ouertoestemming tot sy huwelik, voorsien word. Hierdie vorm is beskikbaar op www.stof.co.za/doks/Instem.pdf. Indien die bruid jonger as vyftien jaar oud is, of die bruidegom jonger as agtien jaar, moet instemming van die minister van binnelandse sake verkry word.
NB: Daar moet ook twee afskrifte van elkeen van hierdie dokumente tydens die afspraak voorsien word.
NB: Drie paspoortfoto's van die bruidegom en die bruid moet ook voorsien word.
NB: Tydens die huweliksbevestiging MOET beide partye van die bruidspaar self, sowel as beide getuies soos gedokumenteer in die voorafreŽlings, fisies teenwoordig wees. Die ondertekening van dokumente mag slegs in al die partye se teenwoordigheid geskied. Die dokumente soos tydens die voorafafspraak, moet dan ook voorhande wees sodat enige moontlike situasie wat mag opduik, opgevolg kan word.

Kostes:
Die legitimasieliggaam en die reguasies laat 'n bepaalde bedrag toe, wat 'n huweliksbevestiger mag vra vir sy dienste. Daar is wel minimum uitgawes wat gedek moet word rondom die administratiewe voorbereiding en registrasie van die huwelik. Sou 'n huweliksbevestging buitengewoon vÍr wees van die area waar Stof gewoonlik funksioneer, is 'n verdere bydrae ten opsigte van die voertuig se behoeftes en akkomodasie noodsaaklik.
Die diens wat Stof lewer, is egter hoofsaaklik die gestigmatiseerde gemeenskap, wat nie met baie aardse bronne geseŽn is nie, en daarom, in die wete dat Vader self in sy lewensonderhoud sal voorsien, stel Stof geen vaste vereiste nie. Die huwelikspaar sal self deur Vader gelei word, oor wat hulle aan hom kan afstaan.

Administratiewe dienste in engels

Lyn Sutton bied ook 'n administratiewe diens aan engelssprekendes om hulle by te staan met die voorbereiding van hul huweliksdokumente.
Epos haar by lynsutton2003@yahoo.co.uk of skakel haar by 0765319705.

Terug na
kieskaart


Staatkundige huweliksbedelings.

Die Wet op Huweliksgoederebedeling no 88 van 1984 maak voorsiening vir drie tipes huweliksbedelinge.
1: Huwelik binne gemeenskap van goedere: In so 'n huwelik word die boedels van beide die partye gekombineer. Die partye geniet finansiŽle gelykheid maar het mekaar se toestemming nodig indien daar van die boedelbates verkoop word. Mondelingse toestemming is voldoende in so 'n geval, maar in sommige spesifieke gevalle word geskrewe toestemming en/of 'n handtekening van die eggenoot of eggenote verlang.
2: Huwelik buite gemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling: In 'n huwelik buite gemeenskap van goedere moet 'n huweliksvoorwaarde kontrak onderteken word, welke kontrak ook deur 'n notaris gelei moet word. Die huweliksvoorwaardekontrak moet onderteken word voor huweliksluiting, by versuim waarvan 'n huwelik binne gemeenskap van goedere tot stand sal kom. Die huweliksvoorwaardekontrak moet ook binne drie maande na huweliksluiting geregistreer word in die Akteskantoor om van krag te wees, anders sal die partye binne gemeenskap van goedere geag getroud te wees. In 'n huwelik buite gemeenskap van goedere, sonder die aanwasbedeling het elke partye volle reg oor hul eie bates en kan daarmee handel na hul eie goeddunke.
3: Huwelik buite gemeenskap van goedere met insluiting van die aanwasbedeling: Hiervoor moet ook spesifieke melding gemaak word in die huweliksvoorwaardekontrak. In die bedeling behou elk van die partye die bates wat hy voor huweliksluiting gehad het en vorm dit nie deel van die aanwas nie. Die onderskeie boedelwaardes van die partye by ondertekening van die huweliksvoorwaardekontrak word ook genoteer in die huweliksvoorwaardekontrak. So ook word geŽrfde bates, donasies en skadevergoeding vir persoonlike beserings uitgesluit by die aanwas. Die bates wat die partye na huweliksluiting bymekaar maak vorm deel van die aanwas en sal groei gedurende die tydperk van die huwelik. Indien daar besluit word op Ďn huwelik buite gemeenskap met of sonder aanwasbedeling, is Ďn kontrak wat die voorwaardes daarvan bepaal, tussen die twee partye in die voorgenome huwelik nodig wat geteken word voordat die huwelik bevestig word. Indien geen kontrak voorsien word nie, word die huwelik gešg binne gemeenskap van goedere te wees.
4: 'n Huwelik as gevolg van gemeenskap, is nie ooreenkomstig die kontraktuele opsies, 'n onafhanklike vorm van huwelik nie. Dit kan ooreenkomstig enige van bogenoemde bedelings, bevestig word...

NB: Voorhuwelikse kontrakte wat deur JVR prokureurs in Moreletta Park en deur Groenewald Prokureurs in Lytelton opgestel is, is word nie aanvaar nie.

Regskenners wat jou kan bystaan met die opstel van jou voorhuwelikse kontrak:
Riana Eksteen:
Epos: riana@sukijaki.co.za
Tel: 0722520960
Faks: 0866459223
Tintingers Prokureurs:
Epos: pa@tintingers.co.za
Tel: 0123467275
Faks: 0865362640
Terug na
kieskaart

Vorms wat jy voor en na die huweliksluiting mag benodig.

Hieronder is skakels na 'n paar vorms wat jy voor of na jou huweliksluiting mag benodig:

Vooraf inligting-vorm Huweliks-
Geloftevorm
Ouerinstemming:
minderjariges
Verklaring
voor KvE
Aansoek: gedrukte huweliksertifikaat Terug na
kieskaart


Die Here sal jou seŽn en jou behoed. Die Here sal Sy
aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees.
Die Here sal Sy aangesig oor jou verhef
en aan jou vrede gee.
Num 6:24-26